Regulamento do investigador

Todo este rico legado está ao dispor de investigadores e estudosos interesados na súa consulta tanto na sede da Fundación como a través do portal Arquivo da Fundación Pública galega Camilo José Cela.

Todo aquel investigador interesado na consulta dos nosos fondos debe dirixirse á Fundación e solicitar o acceso a estes a través do seguinte formulario de contacto.

Ademais, tamén deberá asinar a conformidade e total acordo co regulamento de acceso ao legado.

Formulario do investigador

Términos e condicións
Responsable do tratamento
 
Xunta de Galicia / AMTEGA

Finalidade do tratamento

Tramitar as solicitudes do investigador interesado no legado que se custodia na FPGCJC segundo o estipulado no regulamento da entidade.
 

Lexitimación para o tratamento
 

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos
 

No se prevén comunicacións a terceiros
 

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos ou no correo electrónico iriaflavia@fundacioncela.com
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional
 

d.comercial@finega.es

Subscríbete ao noso boletín