Regulamento do investigador

Todo este rico legado está ao dispor de investigadores e estudosos interesados na súa consulta tanto na sede da Fundación como a través do portal Arquivo da Fundación Pública galega Camilo José Cela.

Todo aquel investigador interesado na consulta dos nosos fondos debe dirixirse á Fundación e solicitar o acceso a estes a través do seguinte formulario de contacto.

Ademais, tamén deberá asinar a conformidade e total acordo co regulamento de acceso ao legado.

Formulario do investigador

Términos e condicións
Responsable do tratamento
 
>Xunta de Galicia / Fundación Pública Galega Camilo José Cela

Finalidade do tratamento

Tramitar as solicitudes do investigador interesado no legado que se custodia na FPGCJC segundo o estipulado no regulamento da entidade.
 

Lexitimación para o tratamento
 

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Destinatarios dos datos
 

No se prevén comunicacións a terceiros
 

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición, limitación e supresión dos seus datos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional
 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Subscríbete ao noso boletín