Research regulations

All this rich legacy is available to researchers and scholars interested in their consultation both at the headquarters of the Foundation of the Archive portal of the Galician Public Foundation Camilo José Cela.

Any researcher interested in consulting our stocks should contact the Foundation requesting access to them through the following contact form.

In addition, you must also sign the agreement and fully agree with the rules of access to the legacy.

Researcher form

Términos y condiciones
Responsable del tratamiento
 
Xunta de Galicia / Fundación Pública Galega Camilo José Cela

Finalidad del tratamiento

Tramitar las solicitudes de investigación en cualquier aspecto relacionado con el legado que se custodia en la FPGCJC de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de la entidad.
 

Legitimación para el tratamiento
 

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Destinatarios de los datos
 

Non se prevén comunicaciones a terceros
 

Ejercicio de derechos
 

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus datos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en

https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos


 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional
 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Subscribe to our newsletter