Reservation

Once the availability of the date is confirmed, we will contact you to inform about the available schedules.

Formulario de reservas

Termos e condicións

Responsable do tratamento
 

Xunta de Galicia / AMTEGA

Finalidade do tratamento

Os datos persoais recollidos neste formulario serán empregados para procesar a solicitude de información e serán tratados de acordo coa Lei de Protección de Datos e demais normativa aplicable.
 

Lexitimación para o tratamento
 

Consentimento da persoa interesada

Destinatarios dos datos
 

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos no correo electrónico iriaflavia@fundacioncela.com
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional
 

d.comercial@finega.es
 

Subscribe to our newsletter