Reservation

Once the availability of the date is confirmed, we will contact you to inform about the available schedules.

Formulario de reservas

Termos e condicións

Responsable do tratamento
 

Xunta de Galicia – Fundación Pública Galega Camilo José Cela

Finalidade do tratamento

Xestionar as solicitudes de reserva de instalaci&oactue;ns ou visitas guiadas.
 

Lexitimación para o tratamento
 

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

Destinatarios dos datos
 

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición, limitación e supresión dos seus datos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional
 

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
 

Subscribe to our newsletter