Contactar

 

Formulario de contacto

Términos e condicións

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia / Fundación Pública Galega Camilo José Cela
 

Finalidade do tratamento

Xestionar as solicitudes de información, suxestións e outras comunicacións dirixidas a través deste formulario
 

Lexitimación para o tratamento

Cumprimento dunha misión realizada en interese público fundamentada na Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
 

Destinatarios dos datos
 

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio dos dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar ante o responsable do tratamento o acceso, rectificación, oposición, limitación e supresión dos seus datos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

Subscríbete ao noso boletín