Contactar

 

Formulario de contacto

Términos e condicións

Responsable do tratamento

Xunta de Galicia / AMTEGA
 

Finalidade do tratamento

Os datos persoais recollidos neste formulario serán empregados para procesar a solicitude de información e serán tratados de acordo coa Lei de Protección de Datos e demais normativa aplicable.
 

Lexitimación para o tratamento

Consentimento da persoa interesada
 

Destinatarios dos datos
 

Non se prevén comunicacións a terceiros

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos no correo electrónico iriaflavia@fundacioncela.com
 

Contacto delegado/a de protección de datos e información adicional

d.comercial@finega.es

Subscríbete ao noso boletín