Lei de transparencia

Altos cargos e persoal directivo

Toda a información relativa aos mecanismos de bo goberno e control da actividade das persoas que ocupan altos cargos e persoal directivo da Fundación Camilo José Cela.

 

Altos cargos na Fundación Camilo José Cela.  Información fornecida polo portal de transparencia da Xunta de Galicia

Retribucións do personal directivo da Fundación Camilo José Cela. Información en formato PDF fornecida pola consellería de Facenda.

Contas anuais

A normativa básica en materia de transparencia obriga a publicar as contas anuais que deban render os suxeitos incluídos no seu ámbito de aplicación, así como os informes de auditoría de contas e de fiscalización por parte dos órganos de control externo que sobre eles se emitan.

 

Informe Auditoría contas 2013

Informe Auditoría contas 2014

Informe Auditoría contas 2015

Informe Auditoría contas 2016

Informe Auditoría contas 2017

Informe Auditoría contas 2018

Informe Auditoría contas 2019

Informe Auditoría contas 2020

Perfil do contratante

Atópase no Perfil do contratante da Fundación Camilo José Cela, segundo a terminoloxía da actual Lei 30/2007 de Contratos de Sector Público. Desde aquí ten acceso á información sobre toda a actividade contractual da entidade: procedementos de contratación en curso en calquera das súas fases.

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación segundo a fase do procedemento na que se atopen:

En prazo de presentación

Pendentes de adxudicar

Resoltos

Suspendidos

Memorias de actividades

All the information regarding the mechanisms of good governance and control of the activity of the people who occupy senior positions and management staff of the Camilo José Cela Foundation.

Senior management at the Camilo José Cela Foundation. Information provided by the transparency portal of the Xunta de Galicia

Remuneration of the management staff of the Camilo José Cela Foundation. Information in PDF format provided by the Ministry of the Treasury.

The basic rules on transparency require the publication of the annual accounts to be submitted by the subjects included in its scope, as well as the auditing and auditing reports by the external control bodies that issue them.

Audit report accounts year 2017

Audit Report Accounts Year 2018

It is in the Profile of the contractor of the Camilo José Cela Foundation, according to the terminology of the current Law 30/2007 on Public Sector Contracts. From here you have access to information on all the contractual activity of the entity: contracting procedures in progress in any of its phases.

The following links give access to the recruitment procedures according to the phase of the procedure in which they are:

In terms of presentation

Pending award

Resolved

Suspended

Subscríbete ao noso boletín